ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 40 41 42 43
17 สิงหาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2020 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ถนนผังเมืองบัญชา (จากสะพานถนนริมคลองสมถวิลถึงถนนผังเมืองบัญชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2020 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ถนนผังเมืองบัญชา (จากแยกถนนผดุงวิถีถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2020 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ถนนผังเมืองบัญชา (จากสะพานถนนริมคลองสมถวิลถึงแยกเชื่อมถนนเทศบาลอาชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2020 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 เชื่อมต่อถนนนครสวรรค์ ซอย 53 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 สิงหาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 สิงหาคม 2020 ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 สิงหาคม 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการปรับปรุงโคมไฟบนถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 สิงหาคม 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)