ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 39 40 41 42 43 44
11 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ร่วมจิตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ2-0018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ร่วมจิตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ2-0018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฉิมพลีเจริญ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ2-0016 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ2-0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์ ซอย 39/5 เชื่อมต่อโครงการเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 กันยายน 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 Kva พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ ด้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กันยายน 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการปรับปรุงโคมไฟบนถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2020 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.2-0015 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2020 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฉิมพลีเจริญ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.2-0016 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)