ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 38
28 พฤศจิกายน 2023 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Creative Kids & Technology Room จำนวน ๒ ชุด
24 พฤศจิกายน 2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนทิศตะวันออกโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
23 พฤศจิกายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนจุฑางกูร ซอย ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และท่อลอดเหลี่ยม ถนนนครสวรรค์ ๒/๔ เชื่อมต่อ ๒/๑๒ (ข้างหอพักเรสซิเดนท์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน 2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซี้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16 พฤศจิกายน 2023 ประกาศประวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
10 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ
8 พฤศจิกายน 2023 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒ ชุด
6 พฤศจิกายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคี
6 พฤศจิกายน 2023 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย) จำนวน ๑ ชุด