ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

30 มกราคม 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม) ชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มกราคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ (ครูภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มกราคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนนครสวรรค์ 48 (ฝั่งโรงเรียนสารคามพิทยาคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มกราคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2023 ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มกราคม 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนผดุงวิถี (ช่วงหอนาฬิกาถึงถนนศรีราชวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มกราคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72 เชื่อมต่อโครงการเดิมถึงถนนรอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2023 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ (ครูภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธันวาคม 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนนครสวรรค์ 48 (ฝั่งโรงเรียนสารคามพิทยาคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธันวาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนค้อน้อยช่วงปากทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มกราคม 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม) ชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มกราคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ (ครูภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มกราคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนนครสวรรค์ 48 (ฝั่งโรงเรียนสารคามพิทยาคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มกราคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2023 ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มกราคม 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนผดุงวิถี (ช่วงหอนาฬิกาถึงถนนศรีราชวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มกราคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72 เชื่อมต่อโครงการเดิมถึงถนนรอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2023 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ (ครูภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธันวาคม 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนนครสวรรค์ 48 (ฝั่งโรงเรียนสารคามพิทยาคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธันวาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนค้อน้อยช่วงปากทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)