ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 4 5 43
29 พฤษภาคม 2024 ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
28 พฤษภาคม 2024 ประกาศ เรื่อง การแสวงหาข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดเป็นคุณลักษณะขอบเขตงานและกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณบ่อสูบน้ำเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง
28 พฤษภาคม 2024 ประกาศร่างวิจารณ์ รถกวาดและดูดฝุ่นถนน
28 พฤษภาคม 2024 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย
24 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสมา ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 2/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 2/4 ถึงห้วยคะคาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ๕๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย ๑๑ ถึง ซอย ๗ (๒ ฝั่ง ช่วงหลังร้านวัชระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนค้อน้อย ซอย ๒/๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)