ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 4 5 38
16 สิงหาคม 2023 เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
16 สิงหาคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดำริห์ 21 สะพานห้วยคะคาง
9 สิงหาคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 สิงหาคม 2023 ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย จำนวน 1 หลัง
24 กรกฎาคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กรกฎาคม 2023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กรกฎาคม 2023 ประกาศจ้างศึกษาออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
12 กรกฎาคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 กรกฎาคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กรกฎาคม 2023 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนมหาชัยดำริห์ 21 สะพานห้วยคะคาง