หมู่บ้านผลิตกลองยาว อำเภอวาปีปทุม

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลหวาย  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ชาวบ้านตลาดได้รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มผลิตกลองยาว” ขึ้นหลังจากเว้นว่างจากการทำนามาผลิตกลองยาว โดยมีนายเที่ยง หินทะปะกัง เป็นผู้สืบทอดวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ต่อมากำลังการผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า  จึงได้ใช้เครื่องช่วยทุ่นแรงอีกทางหนึ่ง แต่ยังคงอนุรักษ์ใช้ฝืมือช่างแบบดั้งเดิมไว้จนถึงปัจจุบัน