สะดืออีสาน

 เป็นแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2,700 ไร่ และศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือบริเวณใกล้บึงกุย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และได้ยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางหรือสะดืออีสานอย่างแท้จริง จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ในเรื่องภูมิศาสตร์ และในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม