พิพิธภัณฑ์คุ้มบุญตามทัน

มหัศจรรย์แห่งอดีต  พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา สาลคาม

คุ้มบุญตามทัน  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2554  และได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  31  กรกฎาคม 2554  ก่อตั้งโดย นายสุรศักดิ์ จันทรจำนง  และนางจุรีรัตน์ (เรือนทอง) จัทรจำนง  ผู้ก่อตั้งเริ่มสะสมของเก่า  ของแปลก  ภาพถ่าย  วัตถุมลคล  และสิ่งของน่าสนใจต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  ซึ่งได้มาโดยตกทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษ  การซื้อ  การขอ  การแลกเปลี่ยน  และการให้ของที่ผู้ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  เพื่อให้คุ้มบุญตามทันเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งจัดแสดงของสะสมร่วมสมัยและของสะสมโบราณให้ผู้สนใจเข้าชม  โดยของที่จัดแสดงจะถูกจัดดังนี้  หมวดที่ 1  หมวดจิปาถะ  เป็นของสะสมทั้งร่วมสมัยของเก่าที่ผู้สะสมสนใจก็ได้เก็บรวบรวมไว้  หมวดที่ 2  หมวดวิถีชีวิตและความเชื่อ  อาทิเช่น เครื่องใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพ  ของใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา  ภาพเก่าเมืองมหาสารคาม  นิทรรศการเรื่องเล่านครจำปาศรี  หมวดที่  3  หมวดการจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องเล่นหรือเครื่องดนตรีโบราณ  ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณอันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษซึ่งงดงามด้วยศิลปะและทรงคุณค่าทางด้านจิตใจไว้สืบไป