บึงกุย

บึงกุย เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหัวขวาง ตำบลแก้งแก และตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเป็นสะดืออีสานมีสิ่งก่อสร้างที่มีสัญลักษณ์ของสะดืออีสานมีพื้นที่ 2,750 ไร่ จุน้ำได้ 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตร”บึงกุย”หมายความว่า หนองน้ำที่มีกลิ่นเหม็นคาวปลา เนื่องจากมีปลาและสัตว์อาศัยอยู่หนาแน่มากเกิดกลิ่นเหม็นคาว เลยทำให้น้ำเน่าเหม็น จึงเรียก “บึงกุย” ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบรูณ์ ชาวบ้านในเขต อำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอใกล้เคียง ได้อาศัยบึงกุยเป็นแหล่งทำมาหากิน โดยเฉพาะการประมง มีการจับปลาจากบึงกุยมาขาย แลกเปลี่ยนเป็นอาชีพหลักและอาชีพรอง ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่คนในชุมชนโดยรอบ