งานมันแกวเงินล้าน เทศกาลปีใหม่บรบือ

มันแกวเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงคู่กับจังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบรบือ และอำเภอกุดรัง ที่ปลูกกันมานานกว่า 40 ปี ด้วยสภาพดินร่วนปนทาย ทำให้มันแกวหัวสดในพื้นที่แห่งนี้รสชาดหวานกรอบกว่าแหล่งอื่น อีกทั้งเปลือกยังมีสีขาวนวล นับเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร