กู่สันตรัตน์

 ตั้งอยู่บ้านกู่โนนเมือง ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูนเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลที่เรียกว่า “อโรคยศาล” ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมสมัยบายนอายุราว พ.ศ. 1700 – 1750 ตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาแลงมีทับหลังประตูมุขหน้าที่จำหลักลายงดงามน่าชม พบอยู่บริเวณนอกเมืองโบราณ นครจำปาศรี ที่ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน

การเดินทาง  ห่างจากตัวอำเภอนาดูนเพียง 2 กิโลเมตร  ไปตามเส้นทางสายหลวง สาย 2381 ประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางตลอดสาย