การแข่งขันวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน

การแข่งขันเดิน – วิ่ง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ของประชาชนทุกกลุ่มอายุ ด้วยการปั่นจักรยาน และเดิน – วิ่ง ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21. กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และประเภท ปั่น – เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ 4  กิโลเมตร