วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์เทศบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

       1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาและเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างเหมาะสม

       2. ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการได้รับการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์

       3. เป็นเมืองที่มีปลอดภัยและน่าอยู่ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอพึ่งพาตนเองได้สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตผลและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีในอนาคต

       4. ประชาชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี มีสุขภาพดี มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุภัยพิบัติต่างๆ

       5. ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนา

       6. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

       7. มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

       8. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการงานเทศบาล