โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙  พระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์   ณ  มหาสารคาม)   เจ้าเมืองมหาสารคามให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดโพธิ์ศรี โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน   อาราธนาพระภิกษุมาสอน   จัดการเรียนการสอนในระดับประถม พ.ศ.  ๒๔๕๖  กระทรวงศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดขึ้น   เจ้าเมืองให้ตั้งที่วัดโพธิ์ศรี  คือโรงเรียน  “สารวิทยาวิบูลย์”   เรียนด้วยกันกับโรงเรียนประถมที่มีอยู่แล้วมี่นายชื่น  วานิชกะ เป็นครูใหญ่ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาเดิมมีนายบุญมา  จันทรคามิ  เป็นครูใหญ่   ในปีเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนชี่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนสารคามพิทยาคม” จึงเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งแรกประจำจังหวัดมหาสารคาม   ได้สร้างอาคารถาวรด้วยคอนกรีต ๒ ชั้น หลังแรกในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก  เรียกว่า “ตึกประชาธิปก”