เสาหงส์

นับตั้งแต่สถาปนาเมืองมหาสารคาม  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ ปรากฏเสาหงส์ที่แกะสลักลวดลายสูงประมาณ ๑๐ วา  (๒๐เมตร)   ตรงยอดเสามีปฏิมากรรมรูปหงส์ทำด้วยไม้ตั้งอยู่บริเวณกุดนางใย หงส์เป็นไม้ตัวเล็กอ้วนๆป้อมๆ  ปีกแนบลำตัวมีหางสั้นๆ  และสูญหายไปราว  พ.ศ.  ๒๔๘๔  คติความเชื่อเรื่อง  “หงส์” ในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา  และลัทธิพราหมณ์ ในทางพุทธศาสนา หงส์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าด้วยเคยเสวยพระชาติเป็นพระยาหงส์ทอง   ผู้คุ้มครองและป้องกันอันตรายจากเบื้องบน  สวรรค์และท้องฟ้ารวมทั้งศิลปะที่สวยงามอีกด้วย  มักตั้งข้างหน้าโบสถ์ วิหาร หน้าพระพุทธรูป ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประกอบพิธียกเสาหงส์ขึ้น โดยจัดทำหงส์ขึ้นมาใหม่และขยับที่ตั้งมาอยู่วงเวียนกลางถนน ห่างจากที่เดิมประมาณ ๑๐ เมตร