ศาลากลางจังหวัด

สร้างขึ้นในสมัย หม่อมเจ้านพมาศนวรัตน์ เป็นผู้ว่าราชการคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้ย้ายสถานที่ราชการและที่พักข้าราชการไปตั้งทิศตะวันตกของเมือง  ทรงขอเงินจากรัฐบาล จำนวน ๔,๐๐๐ บาท มาปลูกสร้างเรือนจำ แต่การก่อสร้างเรือนจำนี้เงินไม่พอ จึงทรงขอไม้จากราษฎรมาเพิ่ม และในเดียวปีกัน ได้ทำการปลูกสร้างศาลากลางขึ้นหนึ่งหลังแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๕๗  ศาลากลางหลังนี้ได้มีการรื้อถอนปลูกสร้างใหม่เป็นตึก 2 ชั้นขนาดใหญ่ เสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ในปีนั้นเป็นปีมหามงคลแก่ชาวมหาสารคามอย่างสูงสุด ตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เสด็จพระราชดำเนิน ประทับหน้ามุขศาลากลาง ถือเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันคืออุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม (MK Park)  โดยชั้น ๒ เป็น  ห้องทรงงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ และสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินประทับ