พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม

 

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะหนองข่ามีเนื้อที่ประมาณ 40  ไร่ อันมีแมกไม้บวกกับสระน้ำหนองข่าที่ร่มรื่น  ด้านหน้ายังมีอนุสาวรีย์ท้าวมหาชัยวีระบุรุษอันดับหนึ่งของชาวมหาสารคาม  พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547

    การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามเน้นการเล่าเรื่องวิถีชีวิตของผู้คนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีแก่นของเรื่อง (Theme)  ซึ่งเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตชาวเทศบาลเมืองมหาสารคาม คือ “เมืองซ้อนชนบท”  สามารถแบ่งมิติทางประวัติสาสตร์ในการนำเสนอเป็น ยุค ดังนี้
       – ยุคก่อนตั้งเมืองมหาสารคาม
       – ยุคเจ้าเมืองท้องถิ่น
       – ยุคปกครองโดยข้านราชการ
       – ยุคขยายตัวทางการศึกษา
       – ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่

นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แล้ว เทศบาลเมืองมหาสารคามยังได้วางแผนการจัดกิจกรรม  เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น
         การจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาท้องถิ่น
        – การจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมตามฤดูกาล 
        – 
การพัฒนารูปแบบการจัดแสดงในนิทรรศการทั้งในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  นิทรรศการที่โต้ตอบกับผู้ชม
         การจัดทำคลังพิพิธภัณฑ์และศูนย์เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมข้อมูลและวัตถุที่สามารถสืบค้นเรื่องราวของชาวมหาสารคาม
         การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ เช่น อาสาสมัครนำชม  การสาธิต

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
         ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน