พิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด)

วันที่  22 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช(ท้าวกวด) เพื่อระลึกถึงวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2408  โดยแต่งตั้งพระเจริญราชเดช เป็นเจ้าเมืองคนแรกและรำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ที่ได้สร้างเมืองมหาสารคาม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อเรื่อยมา