ประเพณีลอยกระทง “คืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟ ไต้ประทีป”

วันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 เป็นประเพณีที่กระทำขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอคมาพระแม่คงคา บ้างเชื่อว่าเป็นการบูชารยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนันทามหานที แต่บางทีก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระโมคคัลลีบุตร  ซึ่งประเพณีลอยกระทงของเรามีชื่องานว่า”คืนสิบสองเพ็ญเล่นโคมไฟ  ไต้ประทีป”