ประเพณีบุญบั้งไฟ

เทศกาลงานบุญเดือนหกที่เต็มด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมในงานประเพณีบุญบั้งไฟ มีขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟ และแข่งขันจุดบั้งไฟสูง โดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับ วัดอุทัยทิศ ชุมชนอุทัยทิศ 1,2,3,4 เป็นพื้นที่นำร่อง ประกาศเป็น “งานบุญบั้งไฟ – ปลอดเหล้า” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  เป็นต้นมา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)