ตึกดิน

สร้างขึ้นเมื่อคนจีนได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนค้าขายในเมืองมหาสารคาม   และได้นำเอาลักษณะการปลูกสร้างเรือนแบบจีนเข้ามาด้วยลักษณะของตึกดินที่ก่อสร้างเป็นห้องๆ  แบบห้องแถวร้านค้าทั่วไปในปัจจุบัน   จำนวนประมาณ ๔-๕  ห้องในแต่ละล็อก  บางแห่งอาจจะสร้างติดต่อกัน  ๘-๙  ห้อง   ตัวตึกนิยมสร้างเป็นชั้นเดียวไม่ยกพื้น   พื้นดินอัดแน่นหรือปูด้วยอิฐ   ผนังที่ก่อด้วยก้อนดินดิบจะต่อ   “เล่าเต๊ง”   หรือชั้นลอยเพื่อไว้เก็บสินค้า   ส่วนด้านหน้าของตึกดินจะเปิดโล่งตลอดแนวโดยประตูที่เรียกว่า”ประตูหน้าถัง”ใช้แบบถอดสอดร่อง   ภายหลังมักนิยมทำบานหน้าถังติดบานพับที่เรียกว่า   “ฝาเฟี้ยม  ตึกดินเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของคนเชื้อสายจีนในอดีตที่เข้ามาค้าขายเมื่อแรกตั้งเมืองมหาสารคาม