ตลาดสี่กั๊ก

ในช่วงก่อนพ.ศ.  ๒๔๔๗  นั้น   ตามสองข้างทางของถนนเจริญราชเดชตั้งแต่สุดถนนนครสวรรค์ซึ่งเป็นทางสี่แยก   หรือในอดีตเรียกว่า   “สี่แยกขุนทัพแสง”  และเป็นย่านที่เรียกว่า  “ตลาดสี่กั๊ก”   ปรากฏตึกดินของชาวจีนที่ได้สร้างเรียงกันลงมาจนถึงหน้าวัดโพธิ์ศรี   ชาวจีนส่วนใหญ่จะติดตามเจ้านายมาจากเมืองโคราช  ต่อมาได้มีการสร้างตึกดินเป็นห้องแถวประมาณ ๕-๖ คูหาอยู่ ๒ ฟากถนน ถือเป็นอาคารพาณิชย์แห่งแรกของเมืองมหาสารคาม    จำหน่ายสินค้าจำพวกของกินของใช้ต่างๆ  อาทิ  สบู่  เข็มด้าย  ผักผลไม้ดอง  ปลาทูเค็ม  น้ำมันก๊าด  ไม้ขีดไฟ  ดินสอ   ไต้   จอบ  เสียม  ขี้ซี(ชัน)  สีย้อมผ้า  (โดยเฉพาะต้นเข)“สียายอน”(จุนสี)  เป็นต้น