งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด เป็นประเพณีของชาวมหาสารคามที่ประกอบขึ้นตามความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกๆปี ฟ้าจะเริ่มไขประตูฝน ในงานมีขบวนแห่ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระแม่โพสพ  เรื่องของพานบายศรีสู่ขวัญ ตลอดจนวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และพิธีกรรมต่างๆ และสิ่งสำคัญ คือการให้ลูกหลานได้รับรู้ เข้าใจ วิถีชีวิตและความสำคัญของชาวนา ซึ่งถือเป็นสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม