ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ-18-เครื่อง.pdf