ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคะคาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินการออกแบบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคะคาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ระยะที่ 5 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำความเป็นมา วัตถุประสงค์ และรูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งที่จะดำเนินการออกแบบ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ดังนั้น เพื่อเป็นการรับทราบรายละเอียดของโครงการฯ และร่วมให้ข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการฯ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ จึงขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการดังกล่าวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม