โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม