ประกาศ เรื่องดำเนินการประมูล – เช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติบริเวณพื้นที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามและพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศดำเนินการประมูล-เช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ.pdf