หน่วยตรวจสอบภายใน


หน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแนวทางแก้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิง และเป็นแนวทางการงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
และให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  วัตถุประสงค์สายการบังคับบัญชา  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบตามผลงานหน้าที่ขอบเขตการปฎิบัติงานรวมถึงจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วย  ก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

คำนิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายถึงกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่างานของหน่วยรับตรวจให้ดีขึ้น
การตรวจสอบภายในจะช่วยลูกเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

     หน่วยตรวจสอบภายใน  หมายถึง  หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

     ผู้ตรวจสอบภายใน  หมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

     หน่วยรับตรวจ  หมายถึง  ทุกสำนัก/กอง ในเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมทั้ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

     มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

     จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบความประพฤติที่ดีงามที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงปฏิบัติตนในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  และเปี่ยมคุณภาพ

ความรับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่

          ในการตรวจสอบตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ใช้ข้อมูล (เอกสารหลักฐาน) ของหน่วยรับตรวจเป็นข้อมูลหลักในการตรวจสอบ   ซึ่งทางหน่วยรับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้อง  ครบถ้วนของข้อมูล (เอกสารหลักฐาน)  ดังกล่าว  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

 •  งานให้ความเชื่อมั่น

 • การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)

 • การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

 • การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)

 • การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)

 • การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)

 • การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)

 • การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit )

 • การบริการให้คำปรึกษา

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

          ผู้ตรวจสอบภายใน  พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม โดยยึดหลักปฏิบัติจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้

     1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)

ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพกำหนด  โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ  ที่ขัดต่อกฎหมาย  หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หรือสร้างความเสียหายต่อราชการ

    2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)

ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องไม่พึงรับสิ่งของใดๆ  และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ  ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งกระทำการใดๆ  ที่ก่อให้เกิดอคติ  ลำเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรมหรือในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติได้  ทั้งนี้ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ  ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว  อาจจะทำให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฎหมาย

   3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)

ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ  ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานรวมทั้งต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง  และจะไม่กระทำการใดๆ  ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ

   4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น  และต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล  และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

หน้าที่หน่วยรับตรวจ

 1. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและคำชี้แจงเรื่องที่ตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

 2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

 3. ปฏิบัติตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ