สำนักปลัดเทศบาล

 

สำนักปลัดเทศบาล  ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

ก.      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
          –   งานธุรการ

ข.      ฝ่ายอำนวยการ

          – งานการเจ้าหน้าที่
          – งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ค.      ฝ่ายปกครอง
           – งานรักษาความสงบและความมั่นคง

ง.       ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           –   งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
           –   งานกู้ภัยและบรรเทาภัย
           –   งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

งานบริการประชาชนของสำนักปลัดเทศบาล
–  งานอนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

– งานอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง เป็นงานที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493, ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบ อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ข้อ 4, ข้อ 7, ข้อ 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

1. การอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการติดต่อ

     1.1. ยื่นคำร้องตามแบบ ร.ส. 2
             – พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
             – พร้อมตัวอย่างแผ่นประกาศหรือใบเสร็จที่จะโฆษณา จำนวน 2 ชุด

     1.2 ชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต

อัตราค่าธรรมเนียม
         – หนังสือขออนุญาตให้ปิด ทิ้ง โปรย แผ่นประกาศ หรือใบปลิวเพื่อการโฆษณา ที่เป็นการโฆษณาที่เป็นการค้า ฉบับละ 200 บาท อนุญาตครั้งละไม่เกิน 60 วัน

         – หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวเพื่อการ โฆษณาอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการค้า ฉบับละ 100 บาท อนุญาตครั้งละไม่เกิน 30 วัน

     1.3 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปีที่รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่น ประกาศ หรือใบปลิวด้วย

     1.4 ระยะเวลาในการติดต่อราชการ 10 นาที

2. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง ขั้นตอนการติดต่อ

     2.1 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตทำการโฆษณาให้ยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบคำขอ ฆ.ษ.1
            – พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2.2 ขอใบอนุญาตตามแบบ ฆ.ษ. 2

ประเภท 1 การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้าครั้งละไม่เกิน 15 วัน

ประเภท 2 การโฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า

          ก. โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน 5 วัน

          ข. โฆษณาประจำที่ คราวละไม่เกิน 15 วัน

2.3 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นไปแสดงต่อนายตำรวจขั้น สัญญาบัตรท้องที่นั้น

อัตราค่าธรรมเนียม

          ก. กรณีโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า ฉบับละ 10 บาท

          ข. กรณีที่เป็นทำนองการค้า โฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 บาท โฆษณาประจำที่ ฉบับละ 75 บาท

2.4 ระยะเวลาในการติดต่อราชการ 5 นาที

3. การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

      – ยื่นคำขอตรวจสอบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
      – รายงานผู้บริหารพิจารณาสั่งการ (7 วัน)
      – ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ
      – ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาตแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

4. การขออนุญาตใช้ถนน
      – ยื่นคำร้องขออนุญาต
      – ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
      – การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ขอใช้ไม่เกิน 3 วัน/ขอใช้เกิน 3 วัน
      – กรณีอนุญาตรับหนังสืออนุญาต ขำระค่าธรรมเนียม /ติดต่อประสานงาน สภ.อ.เมืองมหาสารคาม
      – หลักเกณฑ์กรณีปิดการจราจร  ไม่ปิดกั้นถนน/การจราจร  ,ไม่กีดขวางการจราจร/การสัญจรไปมา  ความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน
      – ในการยื่นคำร้องจะต้องติดต่อขอยื่นคำร้องก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
     3. แผนผังประกอบการขออนุญาต การแก้ไขปัญหา
     4. การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค – บริโภค

ระยะเวลาดำเนินการ  3 ชั่วโมง
     – ยื่นหนังสือ /คำร้องขอรับการสนับสนุน
     – ผู้มีอำนาจอนุมัติ  3  ชั่วโมง
     – ให้การสนับสนุนทันทีภายหลังจากการได้รับอนุมัติ

6. การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย
     – รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางวิทยุ – โทรศัพท์
     – รับแจ้งเหตุวาตภัยบ้านพัง – ต้นไม้ล้ม
     – รับแจ้งเหตุอุทกภัย
     – สาธารณภัยอื่น ๆ สัตว์ร้ายเข้าบ้าน  งูมีพิษ

7. ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองมหาสารคาม    
     – ขอสนับสนุนสมาชิก อปพร. จัดการจราจร/รักษาความสงบเรียบร้อย

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับใบอนุญาตการเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีการจัดอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาล


งานรักษาความสงบและความมั่นคง

       ภาพการจัดระเบียบป้ายภายในเขตเทศบาล