สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนัฏฐิยา โยมไธสง

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปิยะดา กองจันทร์

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข

นางสาวทิวาวัลย์ ภูแซมแสง

ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพีระพัฒน์ มิตราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวกชพร ดวงศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นายธนเดช อหันตะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจินตนา ไชยเทพา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ส่วนบริการสาธารณสุข

นางปิยะดา กองจันทร์

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นางโสพนา ศรีหารัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

นายปริญญา สุขชารี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นางสาวเมธินี กตะศิลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานแผนงานสาธารณสุข

นางอรุณวดี บุญดาราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

นางศิริขวัญ สุวรรณธาดา

พยาบาลวิชาชีพ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

นางพัชรินทร มาจันแดง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

งานเภสัชกรรม

นางสาวสินีนาถ เสาวรัจ

เภสัชกรปฏิบัติการ

งานกายภาพและอาชีวบำบัด

นางสาวสุพรรษา ศรีคง

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา สุบัติคำ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

งานแพทย์ทางเลือก

นางสาวรุ่งฤดี สิงห์ลอ

แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ

งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค

นางสาวกนกวรรณ มาตย์งามเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด

นางสาวสำราญ ปะสีระวิเส

พยาบาลวิชาชีพ

ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวทิวาวัลย์ ภูแซมแสง

ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

นางณภาภัช โลมเมือง

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม

นายเพิ่มเกียรติ อันสา

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

งานบริการรักษาความสะอาด

นางสาวจินตนา นนทะคำจันทร์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายวีระพงษ์ คำหงษา

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางนราวดี กิติศิริภัทร

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นางเยาวลักษณ์ ไชยรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นางสาววราภรณ์ อันสา

นักวิชาการสุขาภิบาล

นายจิรวัฒน์ หรัญรัตน์

พนักงานขับรถยนต์