สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน  งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานรักษาพยาบาล ในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

ก.      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

      –   งานธุรการ

ข.      ส่วนบริการการแพทย์และสาธารณสุข

      –   งานวิชาการและแผนงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

      –   งานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค

      –   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

      –   งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

      –   ศูนย์บริการสาธารณสุข

      –   งานแพทย์ทางเลือก

      –   งานทันตกรรม

      –   งานเภสัชกรรม

ค.      ส่วนบริการจัดการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

      –   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

      –   งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

      –   งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ

กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม

      –   งานสัตวแพทย์

      –   งานบริการรักษาความสะอาด

 งานบริการประชาชนสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล

 ระยะเวลาดำเนินการ  6  นาที – 1 ชั่วโมง 30 นาที

      – ยื่นบัตรประจำคนไข้

      – ซักประวัติคนไข้ 1 – 3 นาที

      – บริการหัตถการ

      – บริการแพทย์แผนไทย

      – บริการทันตกรรม

      – ตรวจสุขภาพคนไข้พร้อมรับใบสั่งยา  3 – 5 นาที

      – จ่ายยา  2 นาที

      – ให้คำปรึกษาแนะนำ /แนะนำ /นัด  3 นาที

2. การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

ระยะเวลาดำเนินการ  1 วัน  (กรณีมีผู้ป่วยและการระบาดของโรค)

       – ยื่นคำร้องหรือแจ้งทางโทรศัพท์

       – รายงานขออนุมัติผู้บังคับบัญชา 30 นาที

       – ดำเนินการพ่นหมอกควัน 1 วัน

 3. การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ระยะเวลาดำเนินการ  1 – 3 วัน

        – ยื่นคำร้องพร้อมตรวจสอบข้อมูลและรายงานขออนุมัติผู้บังคับบัญชา

        – ดำเนินการแก้ไขปัญหา 1 – 3 วัน

        – รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 30 นาที

4. การบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือกิ่งไม้

   ระยะเวลาดำเนินการ  1 – 3 วัน

        – ยื่นคำร้องพร้อมตรวจสอบข้อมูลและรายงานขออนุมัติผู้บังคับบัญชา

        – ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือกิ่งไม้  1 – 3 วัน

       – รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 30 นาที

5. การขออนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร

  ระยะเวลาดำเนินการ  1 – 3 วัน

       – ยื่นคำร้อง

       – ตรวจสอบสถานประกอบการ 1 – 2 วัน

       – ถูกต้อง ออกใบอนุญาต  5 วัน /ไม่ถูกต้องแจ้งผู้ประกอบการทราบและแก้ไขภายใน 7 วัน  /ถูกต้อง ออกใบอนุญาต  5 วัน

6. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 – 5 วัน

        – ยื่นคำร้อง

        – ตรวจสอบสถานประกอบการ 1 – 2 วัน

        – ออกใบอนุญาต  5 วัน

7. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

         การประกอบกิจการย่อมก่อให้เกิดการจ้างงานการพัฒนาเศรษฐกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง แต่ในขณะ เดียวกัน หากไม่มีการควบคุมหรือกำกับดูแลที่เพียงพอการประกอบกิจการนั้นๆ อาจส่งผลต่อสภาวะความเป็น อยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการหรือพนักงานในสถานประกอบการของ ตนเองได้ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจึงมุ่งเน้นที่จะให้การส่งเสริมให้สถานประกอบการได้มีการประกอบ กิจการที่เป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัยและสุขภาวะรอบสถานประกอบการนั้นให้มีการพัฒนาที่เกื้อหนุนกัน พระ ราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการตามที่กฎหมายกำหนดต้องขอใบอนุญาต ประกอบกิจการหรือหนังสือรับรองการแจ้งถ้าผู้ประกอบกิจการมีการเปลี่ยนแปลง สถานที่และเครื่องจักร สามารถมาขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้

   ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

           1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานตามที่ราชการส่วน ท้องถิ่นกำหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ระยะเวลา 1 วัน)

           2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบให้เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลตรวจ สถานที่ด้านสุขลักษณะ (ระยะเวลา 7 – 15 วัน)

           3. ตรวจผ่านเสนอเรื่องเพื่ออนุญาตและนัดมาชำระค่า ธรรมเนียม (ระยะเวลา 1 – 7 วัน)

           4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต (ระยะเวลา 1 วัน)

 เอกสารหรือหลักฐาน

        1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1” หรือ 2” จำนวน 2 แผ่น

        2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ จำนวน  1 ฉบับ

        3. เอกสารเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ถ้ามี) เช่น

               3.1 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

               3.2 สัญญาเช่าอาคาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า อย่างละ 1 ฉบับ

               3.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่ได้มาขออนุญาตด้วยตนเอง) โดยติดอากรแสตมป์พร้อมแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ

               3.4 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ

               3.5 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ

8. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ  3 – 5 วัน

       – ยื่นคำร้อง

       – ตรวจสอบข้อมูล 1 – 2 วัน

        – ออกใบอนุญาต 3 – 5 วัน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมหาสารคาม (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพา)


ได้รับการสนับสนุนบุคลากร แพทย์/เภสัชกร จากโรงพยาบาลมหาสารคาม
** รับบริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล /รับขึ้นทะเบียนบัตรทอง (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่  : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบูรพา  โทร.043-712076