กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  งานงบประมาณ

งานเสนอแนะขอรับการการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม ( ถ้ามี ) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

   ก. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

       – งานธุรการ

   ข. ฝ่ายงบประมาณ

        – งานจัดทำงบประมาณ

   . ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

         – งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

   จ. ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

         – งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

   ฉ. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

       – งานประชาสัมพันธ์

       – งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานบริการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การให้บริการปิดประกาศเกี่ยวกับที่ดิน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
       อาศัยอำนาจตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ที่เป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน

หลักเกณฑ์

  1. ผู้ประสงค์ขอใช้บริการต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้แทน ตามเอกสาร ประกาศ สานํกงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

  2. ผู้ประสงค์ขอใช้บริการต้องชําระค่าธรรมเนียมค่าปิดประกาศฯ 10 บาท

ระยะเวลา

        ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 1 วัน นับตั้งแต่วันรับคําร้อง

ค่าธรรมเนียม

        – 10 บาท ต่อ 1 ประกาศ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

  1. ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

  2. หนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขอให้ปิดประกาศ จำนวน 1 ชุด