กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน  ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย  แผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง              ระดับกรม  ระดับจังหวัด  หรือระดับอำเภอแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองวิชาการและแผนงาน  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

ก.      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

            –   งานธุรการ

ข.      ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

            –   งานจัดทำงบประมาณ

ค.  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

            –   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ง.   ฝ่ายวิจัยและประเมินผล 

            –   งานวิจัยและประเมินผล

จ.  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

            –   งานประชาสัมพันธ์

            –   งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

 ฉ.  ฝ่ายนิติการ

             –   งานนิติกรรมสัญญา

งานบริการประชาชนกองวิชาการและแผนงาน

        1. การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ระยะเวลาดำเนินการ  1  วัน  หรือ  3 วัน (แล้วแต่กรณี)

          – ยื่นคำร้องเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มหรืออาจเขียนขึ้นเอง  1 – 5 นาที

          – ตรวจสอบคำขอว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือไม่

          – พิจารณาคำขอและการอนุญาต

          – จัดหาข้อมูล /จัดทำสำเนาและรับรองสำเนา ภายใน  1 วัน (กรณีอนุญาตให้ข้อมูลได้)

          – มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นเพื่อปฏิเสธการให้ข้อมูล ภายใน  3 วัน (กรณีไม่อนุญาตให้ข้อมูล)

2. บริการปิดประกาศที่ดิน

ระยะเวลาดำเนินการ  10  นาที

          – ยื่นหนังสือจากสำนักงานที่ดินต่อเจ้าหน้าที่

          – ยื่นหนังสือจากสำนักงานที่ดินต่อเจ้าหน้าที่

          – รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา