กองกิจการสภา

กองกิจการสภา ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายกิจการสภา  มีหน้าที่และรับผิดชอบการประชุมสภา งานประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล และกิจการสภาต่างๆ ประกอบด้วย

 • งานกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ ข้อซักถามของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานแสดงบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาล

 • งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานเลขานุการประธานสภา / รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการปฏิบัติงานของสภาฯ

 • งานเก็บรักษาเอกสารการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานการตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ ข้อซักถามของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • การจัดทำบันทึก การขอเบิก ขอจ่ายเงิน การขอยืมเงินทุกประเภท ของสมาชิกสภาเทศบาล

 • งานเกี่ยวกับเครื่องราชย์ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานรายงานผลการดำเนินงานของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ และงานภายในกองที่ได้รับมอบหมาย

1.1 งานประชุมสภาและเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่ภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • งานเกี่ยวกับการจัดห้องประชุมสภา  ทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานแสดงบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  ตลอดจนสิทธิสวัสดิการและเครื่องราชย์ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานเลขานุการประธานสภา / รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ  งานพิมพ์หนังสือ  งานเสนอหนังสือและติดตามแฟ้มเสนอฝ่ายสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานประชาสัมพันธ์กิจการของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • การจัดทำฎีกา การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิก จ่ายเงิน การยืมเงิน โอนเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายสภาฯ

 • งานเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยราชการอื่น ๆ

 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานรับคำร้องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 • งานติดตามคำร้องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 • งานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • งานติดตามประเมินผลความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมของประชาชน

 • งานเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการของพนักงานและพนักงานจ้างของกองกิจการสภา

 • งานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานกองกิจการสภา

 • งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกองกิจการสภา

 • การจัดทำฎีกา การเบิก จ่ายเงิน การยืมเงิน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • การจัดทำแผนรายงานไตรมาส การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกิจการสภา

 • งานรายงานการจัดหาพัสดุ (ผด. 1)

 • งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และงานการพัสดุของกองกิจการสภา

 • งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองกิจการสภา

 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.1 งานธุรการ  มีหน้าที่ภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • งานลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ งานพิมพ์หนังสือราชการ

 • งานรับคำร้อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 • งานติดตามคำร้อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 • งานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 • งานติดตามประเมินผลความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมของประชาชน

 • งานควบคุมวันลาของพนักงานและพนักงานจ้างของกองกิจการสภา

 • งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมกองกิจการสภา

 • การจัดทำฎีกา การเบิก จ่ายเงิน การยืมเงิน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 • การจัดทำแผนรายงานไตรมาส การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกิจการสภา

 • งานรายงานการจัดหาพัสดุ (ผด. 1)

 • งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  และงานการพัสดุของกองกิจการสภา

 • งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองกิจการสภา

 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายภายในหน้าที่

นอกจากนั้น  ยังมีงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกองกิจการสภา  คือ  มีศูนย์บริการประชาชน  2  ศูนย์ที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการกองกิจการสภา  ดังนี้

 1. ศูนย์รับและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 2. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองมหาสารคาม

*งานบริการประชาชนของกิจการสภา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน

 1. ยื่นคำร้องพร้อมรายละเอียด

 2. ส่งคำร้องให้สำนักปลัดเทศบาล

 3. ติดตามผลตามคำร้อง

 4. สรุปรายงานเข้าที่ประชุมผู้บริหาร (2 ครั้ง / เดือน)

ภาพกิจกรรมการประชุมสภา

ศูนย์รับและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน /ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองมหาสารคาม

กองกิจการสภาให้บริการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ /ศูนย์ดำรงธรรม เป็นหน่วยงานรับประสานติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องตรวจสอบคำร้องที่มาร้องเรียนที่กองกิจการสภาและนำส่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและดำเนินการ  ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดให้บริการวันทุกวันจันทร์ – ศุกร์  (ในวันและเวลาราชการ)  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  โทร. 043-725573 -8  ต่อ 161  โทรสาร 043-711504