สำนักช่าง

นายชนาธิป อมรพันธุ์

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

นายคณภัทร บุญศรี

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

นายชนาธิป อมรพันธ์ุ

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางญายา เวทย์ชัยญา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นายธนกฤต ธนภัทรวรโชติ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาววิภารัตน์ นามวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปภัชนก สายสีสด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายควบคุมอาคาร

นายเทอดถิ่น ดีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

งานควบคุมอาคาร

นายจรุงพล จรอนันต์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายเรียว ชีวะรุ่งเรือง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานผังเมือง

นายชาญชัย มอกทำมา

นักผังเมืองปฏิบัติการ

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

นายนิโรจน์ บัวศรี

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

งานวิศวกรรม

นายภูบดินทร์ โคตรสาร

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

งานสถาปัตยกรรม

นายอิศราพงศ์ อิ่มสมบูรณ์

สถาปนิกปฏิบัติการ

นายกฤตภพ ธนะสีลังกูร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนการโยธา

นายพิชิต ชนะบุญ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค

นายอนุสรณ์ เดชบุรัมย์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

นายสมบูรณ์ รัตนพลแสน

นายช่างไฟฟ้า อาวุโส

นายพูนศักดิ์ โคตรโสภา

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ เหล่าสียงค์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

นางสาววิราวรรณ ทองขัน

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ