สำนักปลัดเทศบาล

นายนำโชค ใจทาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พันจ่าเอกอำนาจ ล้ำชัยภูมิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางอัลิปรียา ประสงสันต์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรุจิวรรณ โถมกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายลำพวน พันวาสนา

พนักงานขับรถยนต์

นายพิชัย จันทวัติ

พนักงานขับรถยนต์

งานจัดการเลือกตั้ง

นางสาวนิตยา สีจันฮด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกกฤติเดช สมนึกในธรรม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายปกครอง

นางสาวพรพิมล ศรีราช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นักจัดการงานเทศกิจ

สิบเอกเฉลิมพล เรื่องลือ

นักจัดงานเทศกิจปฏิบัติการ

นายอนุวัตร ศิริวงษ์

พนักงานเทศกิจ

นายณัฐพงษ์ แก้วกัลยา

พนักงานเทศกิจ

นายสมคิด ศรีมนตรี

พนักงานเทศกิจ

นายนพชิต พรมดา

พนักงานเทศกิจ

นายกิตติศักดิ์ นันทะเสน

พนักงานจ้าง (จ้างเหมา)

นายศุภชัย พะโคสี

พนักงานจ้าง (จ้างเหมา)

นายอิทธิพล ทวีโชค

พนักงานจ้าง (จ้างเหมา)

นายต่อเกียรติ แก้วกองศรี

พนักงานจ้าง (จ้างเหมา)

นายยุทธพิชัย วงเวียน

พนักงานจ้าง (จ้างเหมา)

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประดิษฐ์ บุตรทุมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

จ่าเอกสันติ ระวังภัย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายไพศาล เพ็ชรรุ่ง

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

สิบโทธีระพงศ์ บุญโนนแต้

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายกฤษกร แก้วสีขาว

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายสมเกียรติ เตียงพลกรัง

พนักงานขับรถยนต์

งานกู้ภัยและบรรเทาภัย

นายวินิจ ภูมาสี

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

จ่าเอกประหยัด กล้ากลาง

นักจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายชินภักร มาตย์งามเมือง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวทองบ่อ ทองเจริญ

หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานกิจการสภา

นางปิยะดา พิมพ์ประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายสุทธิรักษ์ บูรพุทธ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงานนิติการ

นายเศรษฐพงศ์ สุวรรณธาดา

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว

นิติกรชำนาญการ