กองสวัสดิการสังคม

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนายุทธ เพ็งบุญ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พันจ่าเอกอำนาจ ล้ำชัยภูมิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้วไป

งานธุรการ

นายณฐกร ขานโฮง

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวพิกุลทอง อันแปลง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวชญาสรณ์ โพธิ์ศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกานต์ นาคะพงษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางพัชรี เอี่ยมวิจารณ์

พนักงานจ้าง

งานสังคมสงเคราะห์

นายชูเกียรติ ตะวัน

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานส่งเสริมสถาบันครอบครัว

นางสาวชญานุช พรหมเศรณีย์

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ