กองคลัง

นายกานต์ ติตะสี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภาพร รัตนวิชัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางปิยะดา พิมพ์ประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางนริศรา ตะวัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานสถิติการคลัง

นายนนท์ปวิธ แก้วหานาม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งานตรวจสอบการเบิกจ่าย

นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางเด่นศรี รังษา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

นางสาวศิรินภา คณะทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ทีไธสง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางอัญชลี นาคะวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

งานการพัสดุ

นายคมขำ โสมา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

งานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน

นางพิกุล คำแท่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอภิญญา ขานเรียง

เจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้

นางศิริรักษ์ ไพบูลย์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายมนูญ คงอินทร์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวธัญชนก พรเพ็ง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนิลวรรณ ใบบ้ง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวณิชกานต์ อัครมาตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางสาวกนกพร ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสุรางค์รัตน์ ไชยวุธ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางณฐนน สุขสด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางเกศิณี ฤทธิโคตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวภัทรภร ออลิเลิศ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวอารยา อ่อนสาคร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน