กองการศึกษา

นายสวัสดิ์ ชะนะพิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญภัสส์ พรมสา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางพรทิภา เดชบุรัมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนิติวุฒิ แก้วบุดดา

พนักงานจ้าง

นายสนธยา ตะวัน

พนักงานจ้าง

นายสุรศักดิ์ สมศรี

พนักงานขับรถยนต์

งานแผนงานและโครงการ

นายวุฒิภัทร มลชะอุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานงบประมาณ

นางสาวปภัชนก สายสีสด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดงานทั่วไป

นางสาวสุกันยา พาเคน

พนักงานจ้าง

ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายสังวาลย์ มาตย์แท่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งานศึกษาปฐมวัย

นางธนิยา สายตำลึง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานกิจการนักเรียน

นางสาวศศิธร คำจันทร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานโรงเรียน

นายกัมปนาท มันตาพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวลดาวัลย์ เทศแดง

พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางยศยา สาระผล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน กีฬา และนันทนาการ

นักสันทนาการชำนาญการ

งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวธัญรตี จันทรเจริญ

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

งานห้องสมุด พิพิธภัณธ์และเครือข่ายทางการศึกษา

นางสาวธัญญธร ใหม่คามิ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเรศวร เปรินทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายบุญมา วิริยะ

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

นางสาวอภิอร นามวิชา

พนักงานจ้าง

กลุ่มงานนิเทศการศึกษา

นายจักรพันธ์ เศษสรรพ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานศึกษานิเทศก์

นางสาวอัญชลี ดงเรืองศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปณิตา ประทิบอาราม

พนักงานจ้างทั่วไป