ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

     1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาและเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างเหมาะสม

     2. ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการได้รับการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์

     3. เป็นเมืองที่มีปลอดภัยและน่าอยู่ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอพึ่งพาตนเองได้สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตผลและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีในอนาคต

     4. ประชาชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี มีสุขภาพดี มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุภัยพิบัติต่างๆ

     5. ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนา

     6. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

     7. มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

     8. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการงานเทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1   การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          เป้าประสงค์รวม  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรฐานทั่วถึง สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการได้รับการส่งเสริม  อนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

กลยุทธ์ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ
– สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐาน ระดับดีมากทุกปีการศึกษา
– ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
– กิจกรรมการอ่านทุกช่วงวัย
– ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
2. พัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้– ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ทันสมัยและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านการปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง ฝึกทักษะในการคิด การสังเกต การทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ผู้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต
– จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาคารสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดหา จัดสร้าง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน    
3. ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี– จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
– จำนวน เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้และเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ ได้
4. พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิต
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ร้อยละของประชาชนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
5. อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี
และกีฬา
– จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี และกีฬา
– องค์กรชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีที่สำคัญ ดนตรี และกีฬา
6. พัฒนาสังคมสอดรับกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ– จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้การเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนอย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม/ปี
– ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้กับประชาชนด้านเศรษฐกิจ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

          เป้าประสงค์รวม   ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี มีสุขภาพดี มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเตรียมความพร้อมเผชิญกับเหตุภัยพิบัติต่างๆ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตผลและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีในอนาคตได้  

          กลยุทธ์และตัวชี้วัด

กลยุทธ์ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม– จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม
– ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชกรรม
– ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง– จำนวนกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
– ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. การส่งเสริมอาชีพ นวัตกรรมสินค้า และเพิ่มพูนรายได้– ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้
– จำนวนประชาชนมีอาชีพ ลดการว่างงาน
– เกิดนวัตกรรมสินค้า
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลหรืออนุรักษ์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
– จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลหรืออนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลหรืออนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5. พัฒนา ส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล– จำนวนโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
– ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม การพัฒนา ส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
6. ส่งเสริมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก– จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
– ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
7. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและอายุยืนยาว– ร้อยละของประชากรที่มีการเจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษา การเจ็บป่วยลดลง
– ร้อยละ 80 ของประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรอง
– ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลได้รับการเยี่ยมและรักษา
– ร้อยละ 80 ของ อสม. ในเขตเทศบาล ได้รับการอบรมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
– จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค
– จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
– อายุเฉลี่ย 70 ปี ของคนมีสุขภาพดีในเขตเมือง
8. จัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์– จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์
– ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์
9. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการเอื้ออาทร สมานฉันท์– จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การเอื้ออาทร สมานฉันท์
– ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การเอื้ออาทร สมานฉันท์
 – ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด การเอื้ออาทร สมานฉันท์
10. การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ– จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– เทศบาลมีอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือเครือข่ายภาครัฐ เอกชนหรือประชาสังคม– ร้อยละ 80 ของกรรมการชุมชนทำกิจกรรมส่วนรวมร่วมกัน
– จำนวนโครงการ ที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพิ่มขึ้นปีละ 10 โครงการ

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

          เป้าประสงค์รวม  การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุม

และมีมาตรฐาน

กลยุทธ์และตัวชี้วัด

กลยุทธ์ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการมีประสิทธิภาพ
– การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานผ่านเกณฑ์การบริการสาธารณะ
– ร้อยละ 60 การสาธารณูปโภคของเมือง ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ำ การกำจัดขยะการสื่อสาร ฯลฯ มีความเป็นระเบียบได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
– สวนสาธารณะจำนวน 7 แห่งได้รับการปรับปรุงการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
– สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย ได้รับการปรับปรุงและมีวัสดุอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย
2. การปรับปรุงการจัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร– เทศบาลมีพื้นที่ขอบเขตของเมืองที่ชัดเจนใช้เป็นกรอบในการวางแผนทางกายภาพของเมือง
– ทราบถึงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและการขยายตัวของเมือง
– ควบคุมตรวจสอบการปลูกสร้างอาคารเป็นไปตามรูปแบบรายการ ร้อยละ 100
– ตรวจสอบการใช้อาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100
3. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อนระบบระบายน้ำ
แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการบำบัด
น้ำเสีย
– การจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
– ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจการจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ
– ถนนจุดที่มีปัญหาได้รับการระบายน้ำภายใน 3 ชั่วโมง
– จำนวนโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร รวมถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางให้กับประชาชน
– จำนวนป้ายบอกเส้นทางได้รับการปรับปรุงและมองเห็นชัดเจน
– ติดตั้ง สัญญาณไฟจราจรในจุดที่จำเป็น ร้อยละ 90
– ถนนทุกสายต้องไม่มีขยะตกค้างเกิน 2 วัน
– สถานีขนผู้โดยสาร ได้รับการปรับปรุง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ
– ประชาชนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบการคมนาคม การจราจรให้เหมาะสมกับเมือง
– จำนวนอุบัติเหตุทางถนนลดลง
– ร้อยละ 80 ของประชาชนมีส่วนร่วมในการวางระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียต้นทางการควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งพื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

        เป้าประสงค์รวม   เทศบาลมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและบริหาร          

ตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการงานเทศบาล

กลยุทธ์ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.  สร้างระบบบริหารงานให้มีความทันสมัยมีความคล่องตัว มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากรเพื่อจัดบริการสาธารณะ– ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
– สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงร้อยละ 80
2. พัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
– ร้อยละ 80 ของอาคารสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน บุคลากร/ประชาชนมีความพึงพอใจ
– ร้อยละ 80 ของจำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอและทันสมัย บุคลากร/ประชาชน มีความพึงพอใจต่อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาองค์กรและบุคลากร ระบบการบริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล– ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรผ่านการศึกษา
การอบรม การจัดศึกษาดูงาน

กลยุทธ์

                   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ การศาสนา การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   กลยุทธ์ที่ 1       ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

                   กลยุทธ์ที่ 2       พัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้

                   กลยุทธที่ 3       ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี

                   กลยุทธ์ที่ 4       พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    กลยุทธ์ที่ 5       อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรีและกีฬา

                   กลยุทธ์ที่ 6       พัฒนาสังคมสอดรับกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน

                   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

          กลยุทธ์ที่ 1       พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมพาณิชกรรม

          กลยุทธ์ที่ 2       ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ที่ 3       การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้

          กลยุทธ์ที่ 4       ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลหรืออนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กลยุทธ์ที่ 5       พัฒนา ส่งเสริม การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

          กลยุทธ์ที่ 6       ส่งเสริมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

          กลยุทธ์ที่ 7       พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและอายุยืนยาว

          กลยุทธ์ที่ 8       จัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์                 

          กลยุทธ์ที่ 9       การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเอื้ออาทร สมานฉันท์

          กลยุทธ์ที่ 10     การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 

          กลยุทธ์ที่ 11     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือเครือข่ายภาครัฐเอกชน หรือประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

          กลยุทธ์ที่ 1       พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีประสิทธิภาพ

          กลยุทธ์ที่ 2       การปรับปรุงการจัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร

          กลยุทธ์ที่ 3       ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงทาง คมนาคม สะพาน เขื่อนระบบ  ระบายน้ำ แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และการบำบัดน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

          กลยุทธ์ที่ 1       สร้างระบบบริหารงานให้มีความทันสมัย มีความคล่องตัว มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากรเพื่อจัดบริการสาธารณะ

          กลยุทธ์ที่ 2       พัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน

          กลยุทธ์ที่ 3       พัฒนาองค์กรและบุคลากร ระบบการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

                 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ หรือ ตำแหน่งการพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ซึ่งได้มีการประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2564 และได้กำหนดจุดเน้นหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ดังนี้

                 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

  1. วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงองค์กรที่มีคุณภาพ สำหรับใช้เป็นกรอบ ในการดำเนินงานขององค์กร ครบทุกมิติ

  2. การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้ง ในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข