แนะนำ อสม.

อาสาสมัครฯ ชุมชนตักสิลา

 

1.  นางวารินทร์   สุพิทิพย์
2.  นางฉอ้อน   พรหมเมตตา
3.  นางรำไพ    ชุ่มอภัย
4.  นางสาวปวีณา   พรมเมตตา
5.  นางชวนพิศ   อรรคฮาตศรี
6.  นางนฤมล   เทอดไทย
7.  นางพลอยเพชร์   รอดทับทิม
8.  นางสาวเอมอร   นุ่นภักดี
9.  นางเกสร    บุตรรัตน

อาสาสมัครฯ ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1

 

1. นางบุญสวน ธวัชโชติ
2. นางลำ ภา อุดมดี
3. นางทองศูนย์ ผแดนนอก
4. นางต่วน ดวงจันทิพย์
5. นางนิภาพร โสภิณ
6. นางสงกรานต์ ลาสิทธิ์
7. นางพนมรัก พิลามาศ
8. นางสมพร รัตนวัฒน์
9. นายอารมณ์ โสภิณ
10. นางบัวรอง สิงห์กลาง
11. นางภาวิณี อุทัยแพน

อาสาสมัครฯ ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2

 

1. นางวิมาลา จงรักษ์
2. นางสอาด แก้วไชยพาน
3. นางมลิวรรณ์ รักษาภักดี
4. นางประมวล รันศรี
5. นางบุญเกิด ปะระทัง
6. นางหนูเรียม วิเศษชู
7. นางอาริสา บัวพัฒน์
8. นางต้อย กองพลพรหม
9. นางราณี แสงอรุณ
10. นางสาวชุมแสง ทองบัวบาน
11. นางรัศมี รันศรี

อาสาสมัครฯ ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3

 

1. นางพัฒนา วงษ์วิลาศ
2. นางสมมา ภูโคกเนิน
3. นางเสาวคน ปานขาว
4. นายดำริห์ ศรีจันทร์
5. นางสุรินทร์ แสนมาตย์
6. นางจันทิมา นนทวงศ์
7. นางพัชราภรณ์ หันนะเว

อาสาสมัครฯ ปัจฉิมทัศน์ 1

1. นางเบญจมาศ ศรีเกษ
2. นางสมร บุตรเนียร
3. นางสาวศิรินรัตน์ รันนันท์กรกุล
4. นางบุญมี ลาหมัน
5. นางอุดม วิมูลคำ
6. นางนิภาพร เดชหามาตย์
7. นางทองจันทร์ สารบุญ
8. นางรพีพรรณ ทาคิซาว่า
9. นางสาวอัมพร จันทราช
10. นางเอ็มพร อโนราช
11. นางสาวมลิวรรณ สังกะเพศ

อาสาสมัครฯ ปัจฉิมทัศน์ 2

1. นางสาวเยาวลักษณ์ ตาทอง
2. นางสาย จันจำนงค์
3. นางกรรณิการ์ ธรรมนาม
4. นางพวงทอง เนาวรัตน์
5. นางพนอม อัคฮาดศรี
6. นางสาวสุภาภรณ์ ขานไชย
7. นางอ่อนจันทร์ ค้าขาย
8. นางมลิวรรณ์ โพธิ์ศรี

อาสาสมัครฯ ชุมชนศรีมหาสารคาม

1. นางส่องศรี เลี้ยงถนอม
2. นางมะลิวัลย์ ศรีสถิตย์
3. นางทองอินทร์ บุรีมาตร
4. นางประนอม ธนสารโสภิณ
5. นางนงเยาว์ แสงมหาชัย
6. นางสาววัชรีย์ สืบวงศ์
7. นางมลิวัลย์ ธนสารโสภิณ
8. นางฉวีวรรณ ครองยุทธ
9. นางกุสุมา เมฆสอน
10. นางสาวเสาวภา สุวรรณไตร
11. นางสาวกัตติกา แสงมหาชัย

อาสาสมัครฯ ชุมชนเครือวัลย์ 2

1. นายสุข ธรรมพิชัย

2. นางหนูเตียน ละโคตร

3. นางฐิติรัตน์ กาฬการ

4. นายสวง แก่นนอก

5. นางเดือน ศรีเกษ

อาสาสมัครฯ ชุมชนธัญญา 1

1. นางคำเปลี่ยน ศักดิ์วงศ์

2. นางสมพิศ เทศพรม

3. นางสมพร ศรีไพร

4. นางณัฐจริยา อันสุริย์

5. นางจินตนา แซ่เล้า

6. นางสมบัติ เดชมนตรี

7. นางประกาย นามแก้ว

8. นางสาวจิดาภา เทียมมาลา

9. นางสาวไพรวรรณ เมาะราษี

อาสาสมัครฯ ชุมชนธัญญา 2

1. นางผิว พรหมโท

2. นางศิริวรรณ พลอนันต์

3. นางจงกล พลเสน

4. นางนิตยา รักษาภัย

5. นางลัดดา เคอะมาบา

6. นายสมิง กากแก้ว

7. นางกัลยา ใต้ศรีโคตร

8. นางผ่องพรรณ ทุมวัน

9. นางสาวระพีพรรณ แดงรัตน์

อาสาสมัครฯ ชุมชนธัญญา 3

1. นางเสาวนีย์ สวงโท

2. นางยุวดี ธีระวิริยะ

3. นางจุไรรักษ์ แสนวัง

4. นางพันธ์ ครึ่งมี

5. นางทองสุข ไชยโยชน์

6. นางอ้อย ทบด้าน

อาสาสมัครฯ ชุมชนธัญญา 4

1. นางศุภางค์ เจริญการ

2. นางสาวสมใจ แสนยาบุตร

3. นางสาวพีระกานต์ แก้วเฮ้า

4. นางสาวอารยา พลแก้ว

5. นางณัฐพร ใบพิมูล

6. นางเกษร ฝางมาลา

อาสาสมัครฯ ชุมชนมหาชัย

1. นางไพรวรรณ ศรีวาปี

2. นางสายใจ พรรณจันทับ

3. นางปภาดา สารศิริ

4. นายเกรียงศักดิ์ ธงศิลา

5. นางศิริวรรณ จันทรศร

อาสาสมัครฯ ชุมชนโพธิ์ศรี 1

1. นายเวียง หอมคำพัด

2. นางสมจิตร บุญรัตน์

3. นางสาวธนพร สิมมา

4. นางสาวเสาวนีย์ วอทอง

5. นายวินัย สุระแสน

6. นายบุญทัน ทองสุข

7. นางไพรวัลย์ สักกลาง

อาสาสมัครฯ ชุมชนโพธิ์ศรี 2

1. นางสุรีย์ หรัญรัตน์

2. นางประไพ เทพพรม

3. นางสุมาลี สระกาง

4. นางสาวภาณี หรัญรัตน์

5. นางศศิธร พันเสาขวา

6. นางนิตยา ม่วงสุข