แนะนำคณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนตักสิลา 1

1. นายพลฤทธิ์   ระภาพันธ์          ประธานชุมชน
2. นางเมตตา   จันทร์เพียกุล       รองประธานชุมชน
3. นางพูลเกียรติ   โมคศิริ            เหรัญญิกชุมชน
4. นางสมร ไตรเสนีย์                   เลขานุการชุมชน
5. นางจิรนารถ ดีกา                     กรรมการชุมชน
6. นายสุทัศน์ ปัดไชโย                 กรรมการชุมชน
7. นายอัครเดช กกฝ้าย               กรรมการชุมชน
8. นางปิยภัสสร์ แก้วเปรมกุศล    กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนตักสิลา 2

1.  นางชวนพิศ อรรคฮาตศรี     ประธานชุมชน
2.  นางเกสร บุตรรัตน์               รองประธานชุมชน
3.  นางหนูเจน ปวะภูสะโก         เหรัญญิกชุมชน
4.  นายศิรภัทร โพธิวรรณ         เลขานุการชุมชน
5.  นางนฤมล เทอดไทย            กรรมการชุมชน
6.  นางจรรยา รัตนสีหา             กรรมการชุมชน
7.  นางสาวพรส่ง บูรณะคาม     กรรมการชุมชน
8. นางสาวประวี จิตติแสง          กรรมการชุมชน
9. นายชูเกียรติ ตะวัน                กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนศรีสวัสดิ์ 1

1.  นางรพีพรรณ บงสีดา       ประธานชุมชน
2.  นางภาวินี อุทัยแพน          รองประธานชุมชน
3.  นางมณีรัตน์ ภูมิแกดำ       เหรัญญิกชุมชน
4.  นางวิโรจน์ ดวงจันทิพย์     เลขานุการชุมชน
5.  นางสาวกนกพร ไตรล้ำ     กรรมการชุมชน
6.  นางสาวรัศมี อุดมดี           กรรมการชุมชน
7.  นางณัฐชยานันต์ ไชยสงเมือง     กรรมการชุมชน
8. นางณัชชา อันทะพัฒน์      กรรมการชุมชน
9. นางสมบูรณ์ วงษ์แก้ว         กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนศรีสวัสดิ์  2

1.  นายบุดดี อามาตย์ศรี             ประธานชุมชน
2.  นางนาตยา ธรรมมุนี              รองประธานชุมชน
3.  นางกุหลาบ นนสีไพร             เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสาวศิรินาถ ศรีโทโคตร    เลขานุการชุมชน
5.  นางเดือนเพ็ญ บุญเสริม         กรรมการชุมชน
6.  นางนฤมล อัคคะฮาต             กรรมการชุมชน
7.  นางสาวเอมอร แก้วบุดดา      กรรมการชุมชน
8. นายสุรศักดิ์ ค้าขาย                กรรมการชุมชน
9. นายสมพร แดนขนบ               กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนศรีสวัสดิ์  3

1. นายเดช วงษ์วิลาศ                   ประธานชุมชน
2. นางสาวชวัลลักษณ์ ทองทิว     รองประธานชุมชน
3. นางผกามาศ ขาวอุบล             เหรัญญิกชุมชน
4. นางเกษร อรทัย                       เลขานุการชุมชน
5. นางสาวธนภร ทองก้านเหลือง กรรมการชุมชน
6. นางธนธรณ์ ภูโคกเนิน             กรรมการชุมชน
7. นายพรชัย ธวัชโชติ                กรรมการชุมชน
8. นายแสวง โชติรัตน์                 กรรมการชุมชน
9. นายทองพิศ คุณโพธิ์              กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1

1.  นายวิรัช อะโน                     ประธานชุมชน
2.  นางเบญจมาศ ศรีเกษ         รองประธานชุมชน
3.  นางสาวละมัย ใหม่คามิ       เหรัญญิกชุมชน
4.  นางพิมพ์พยอม หงษ์วิชา    เลขานุการชุมชน
5.  นางอัมพร ไชยศึก              กรรมการชุมชน
6.  นางสาวสังวาล จงจอหอ     กรรมการชุมชน
7.  นางเข็มธง อุปแสน             กรรมการชุมชน
8. นางบังอร วงษ์แก้ว              กรรมการชุมชน
9. นายมานพ กองเป้า             กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2

1.  นางสมบัติ มาลี                          ประธานชุมชน
2.  นางกรรณิการ์ ผาสุก                 รองประธานชุมชน
3.  นางสาวพจมาลย์ เทพทองพูน   เหรัญญิกชุมชน
4.  นายอรรถฤอกรณ์ วรรณรินทร์  เลขานุการชุมชน
5.  นางบัวแย้ม พัฒพิบูลย์              กรรมการชุมชน
6.  นางสาวแดงต้อย พลเรืองทอง   กรรมการชุมชน
7.  นางสาวอำนวย วงษ์แก้ว            กรรมการชุมชน
8. นางสาวอรุณศรี ฤทธิโคตร         กรรมการชุมชน
9. นายสมร จันจำนงค์                    กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนศรีมหาสารคาม

1.  นายชวน จันทร์เจริญ        ประธานชุมชน
2.  นางส่องศรี เลี้ยงถนอม     รองประธานชุมชน
3.  นางอุบล ธนสารโสภิณ     เหรัญญิกชุมชน
4.  นางกุสุมา เมฆสอน           เลขานุการชุมชน
5.  นายธนกฤษณ์ วานิช        กรรมการชุมชน
6.  นางสาววัชรี สืบวงศ์         กรรมการชุมชน
7.  นางฉวีวรรณ ครองยุทธ   กรรมการชุมชน
8. นางคัทลียา พลวุธ             กรรมการชุมชน
9. นายทวีทรัพย์ งามสมัย     กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนเครือวัลย์ 2

1.  นายพิทักษ์ เวียงจันทร์              ประธานชุมชน
2.  นายบุญทัน สารพิมพ์                รองประธานชุมชน
3.  นางประนอม หมวดนา               เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสาวภัชธนษร รัตนสมบัติ     เลขานุการชุมชน
5.  นายสุข ธรรมพิชัย                    กรรมการชุมชน
6.  นางหนูเตียน ละโคตร               กรรมการชุมชน
7.  นางนิด สาครขวาง                   กรรมการชุมชน
8. นางโสภา แสนประเสริฐ             กรรมการชุมชน
9. นางกิ่งกนก ถิตย์รัตน์                กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนธัญญา 1

1.  นางณัฏจริยา อันสุริย์            ประธานชุมชน
2.  นายธราดล ภูมิภักดิ์              รองประธานชุมชน
3.  นางสาวพรทิพย์ ภูชัยแสง    เหรัญญิกชุมชน
4.  นางรัศมี ภูมิภักดิ์                  เลขานุการชุมชน
5.  นายสมพงษ์ วงค์นคร            กรรมการชุมชน
6.  นางรัตน์ น้อยตาเอก             กรรมการชุมชน
7.  นางสุทิต พงศ์ธำรงศักดิ์       กรรมการชุมชน
8. นางจงกล พลเสน                  กรรมการชุมชน
9. นางประกาย นามแก้ว            กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนธัญญา 2

1.  นายสมิง กากแก้ว                  ประธานชุมชน
2.  นางรำเพย ส่องสพ                รองประธานชุมชน
3.  นางจิราพรรณ มั่งคั่ง             เหรัญญิกชุมชน
4.  นางศุภากร มูลชาติ               เลขานุการชุมชน
5.  นางทองม้วน อาษาบาล         กรรมการชุมชน
6.  นางละมัย มูลพงษ์                 กรรมการชุมชน
7.  นางจงกล วีระณรงค์              กรรมการชุมชน
8. นางสุวรรณี ศรีสารคาม          กรรมการชุมชน
9. นางศิรินาถ อ่อนมาก              กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนธัญญา 3

1.  นายบุดดี แสนวัง                  ประธานชุมชน
2.  นายสุชาติ แป้นเมือง            รองประธานชุมชน
3.  นางเพ็ญลักษณ์ ลีนาบัว       เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสุพิศ นามเทพ                เลขานุการชุมชน
5.  นางบุบผา ทับแสง                กรรมการชุมชน
6.  นางพันธ์ ครึ่งมี                     กรรมการชุมชน
7.  นายเรืองเดช แซ่เต็ง            กรรมการชุมชน
8. นายจิตร์ อุปแสน                   กรรมการชุมชน
9. นางจงกลณี โอภาสตระกูล   กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนธัญญา 4

1.  นายสุพันธุ์ เจริญการ                  ประธานชุมชน
2.  นางสงวน ดวงดี                          รองประธานชุมชน
3.  นางครองทรัพย์ ไชยคำภา         เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสาวหทัยกาญจน์ หลาบคำ   เลขานุการชุมชน
5.  นางสมใจ เสนานิคม                   กรรมการชุมชน
6.  นางเกษร ฝางมาลา                    กรรมการชุมชน
7.  นางเพ็ชรนิล เข็มภูเขียว             กรรมการชุมชน
8. นายณัฐวุฒิ รัตน์ทิพย์                  กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนมหาชัย

1.  นายเดชา พิมปรุ                    ประธานชุมชน
2.  นางมลิวัลภ์ หรัญรัตน์            รองประธานชุมชน
3.  นางวารินทร์ พลคำมาก         เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสาวปัทมา หาดทะเล        เลขานุการชุมชน
5.  นางไพรวรรณ ศรีวาปี            กรรมการชุมชน
6.  นางสาวนิรมล เหวี้ยน             กรรมการชุมชน
7. นางสาวณฐพร คุ้มศาสตรา     กรรมการชุมชน
8. นายภาณุมาศ อักขระจันทร์    กรรมการชุมชน
9. นายอภิชาติ อักขระจันทร์       กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนสามัคคี 1

1.  นางเยาวลักษณ์ ดีมาก               ประธานชุมชน
2.  นางสาวเกษร ภคะวา                  รองประธานชุมชน
3.  นางอ่อนช้อย นามมาตย์            เหรัญญิกชุมชน
4.  นางทองใบ แซ่โค้ว                    เลขานุการชุมชน
5.  นางนงเยาว์ ทองใบ                   กรรมการชุมชน
6.  นางสาวประคอง แซ่โค้ว            กรรมการชุมชน
7.  นางอมรา เทพบุรี                      กรรมการชุมชน
8. นายนิพนธ์ รัตนโรจน์                 กรรมการชุมชน
9. นางดอน สาครขันธ์                   กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนสามัคคี 2

1.  นายสุวิทย์ ภาคบัว            ประธานชุมชน
2.  นายไสว จันทนนท์            รองประธานชุมชน
3.  นางสมพิศ แสนวา            เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสาวบุบผา ทบอาจ      เลขานุการชุมชน
5.  นายศักดา จำนงค์ศิลป์     กรรมการชุมชน
6.  นางสุดาวรรณ อาษาศรี    กรรมการชุมชน
7.  นายวีระเดช ขัติยวงศ์       กรรมการชุมชน
8. นางนัชนิดา ลีลา                กรรมการชุมชน
9. นางบังอร ประวาระณะ       กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนโพธิ์ศรี 1

1.  นายเวียง หอมคำพัด             ประธานชุมชน
2.  นายณภจงศต บุญรัตน์         รองประธานชุมชน
3.  นายรุ่งเรืองรัช เทพหัสดิน     เหรัญญิกชุมชน
4.  นายชัยณรงค์ มาตฤทธิ์        เลขานุการชุมชน
5.  นางธนพร สิมมา                   กรรมการชุมชน
6.  นายสมยศ วุฒิพันธ์              กรรมการชุมชน
7.  นางนิตยา พลวุธ                   กรรมการชุมชน
8. นางสุพิชชา พิลามาศ            กรรมการชุมชน
9. นายพัฒน์พงศ์ บุญชู             กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนโพธิ์ศรี 2

1.  นายวีระศักดิ์ พิมพ์จินดา               ประธานชุมชน
2.  นายประสิทธิ์ ปรีชากิจ                  รองประธานชุมชน
3.  นางสุทธิลักษณ์ ขนาดกลาง         เหรัญญิกชุมชน
4.  นางประภาพร โสภารัตน์              เลขานุการชุมชน
5.  นางสาวจันทร์เพ็ญ ราชพันแสน   กรรมการชุมชน
6.  นางวิไลพร พาเทพ                      กรรมการชุมชน
7.  นางสาวสงกรานต์ วุฒิพันธ์          กรรมการชุมชน
8. นายสุเทพ ศรีดามา                       กรรมการชุมชน
9. นายนราธิป สืบพันธุ์                      กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนนาควิชัย 1

1.  นายสุรศักดิ์ เทศแดง             ประธานชุมชน
2.  นางพรพิศ วงศ์ประชา           รองประธานชุมชน
3.  นางพรรณี หวนระลึก             เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสาวสุภาพร แย้มแก้ว       เลขานุการชุมชน
5.  นางละออง จิตนิกร                กรรมการชุมชน
6.  นางศุภัทรา อนันต์เอื้อ           กรรมการชุมชน
7.  นายวสันต์ พิสุทธิ์                  กรรมการชุมชน
8. นางสาวรัตนา ใบพิมูล            กรรมการชุมชน
9. นางสาวลำยอง ทองการี        กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนนาควิชัย 2

1.  นางสาวแววตา อูบแก้ว            ประธานชุมชน
2.  นางสุทิศา เปี่ยมเมธางค์          รองประธานชุมชน
3.  นางสาวสำเรียง เกิดช่อ           เหรัญญิกชุมชน
4.  นางรัชนี อยู่ยงศิลป์                 เลขานุการชุมชน
5.  นายนพดล ภูดินดาล               กรรมการชุมชน
6.  นางสาววิชญาพร ชาญชัย      กรรมการชุมชน
7.  นายสรภูมิ เจ๊ะอาแว                 กรรมการชุมชน
8. นางสาวศุภกานต์ ทองโสภา     กรรมการชุมชน
9. นายสุรศักดิ์ วงษ์โต                  กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนนาควิชัย 3

1.  นายทวีสุข นามเทพ                  ประธานชุมชน
2.  นางอภิญญา ภวภูตานนท์         รองประธานชุมชน
3.  นางสาวจิตรากร พิกุลโสม        เหรัญญิกชุมชน
4.  นายจรูญ อำภา                         เลขานุการชุมชน
5.  นายธนันชัย ลาดิษฐ์                  กรรมการชุมชน
6.  นายประสิทธิ์ ปาละอินทร์           กรรมการชุมชน
7.  นายนรินทร์ ไหลสุขยิ่ง              กรรมการชุมชน
8. นางศิริลัลนา อุทัยดา                  กรรมการชุมชน
9. นางชัญญา รัฐบาล                     กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนเครือวัลย์ 1

1.  นายอุรันต์ จูมแพง                ประธานชุมชน
2.  นายสุทธิ ธนูสา                     รองประธานชุมชน
3.  นางละเอียด อหันตะ              เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสุชาฎา หาฉวี                  เลขานุการชุมชน
5.  นายอนันต์ รักษาโคตร          กรรมการชุมชน
6.  นายสมร ธนูสา                      กรรมการชุมชน
7.  นางวีรวรรณ รัตนสมบัติ        กรรมการชุมชน
8. นายอุดร การดี                       กรรมการชุมชน
9. นางพิสมัย พันวาสนา             กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนอภิสิทธิ์ 1

1.  นายพิเชฐ เสนาวงศ์                   ประธานชุมชน
2.  นายไพบูลย์ วิโทจิตร                 รองประธานชุมชน
3.  นายวิรัตน์ สายวังจิตต์                เหรัญญิกชุมชน
4.  นางพิกุล เสนจันทร์ธิไชย           เลขานุการชุมชน
5.  นางสาวปิยกุล พูนลาภพันธ์       กรรมการชุมชน
6.  นางดารา หรัญรัตน์                    กรรมการชุมชน
7.  นายศุภรัตน์ วรรณศิลป์              กรรมการชุมชน
8.  นางสาวกาญจนา มาโชติ           กรรมการชุมชน
9. นางสาวประนอม เรืองสุวรรณ     กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนอภิสิทธิ์ 2

1.  นางนิจพร พานิชปฐม                  ประธานชุมชน
2.  นางสุนีย์ สุทธิไชยา                     รองประธานชุมชน
3.  นางเพ็ญจันทร์ เรื่องลือ               เหรัญญิกชุมชน
4.  นายมณฑล เบญจศีล                  เลขานุการชุมชน
5.  นางนิ่มนวล คำสีแก้ว                   กรรมการชุมชน
6.  นางสาวศิวพร เตียงพลกรัง         กรรมการชุมชน
7.  นางสาวขวัญเรือน เตียงพลกรัง  กรรมการชุมชน
8.  นายไทรัก นันทะเสน                   กรรมการชุมชน
9.  นางสายรุ้ง อันทะระ                    กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนอุทัยทิศ 1

1.  นายเมธาพร อ่อนนาง           ประธานชุมชน
2.  นางจูมศรี ระวิโรจน์              รองประธานชุมชน
3.  นางเพียรใจ โคตรมุงคุณ     เหรัญญิกชุมชน
4.  นายดนุพัฒน์ ปีกลาง           เลขานุการชุมชน
5.  นายบุญเรือง วรวงศ์             กรรมการชุมชน
6.  นางกุลฉัตร ศรีลำใย             กรรมการชุมชน
7.  นางสาวเพ็ญศรี นะตะ           กรรมการชุมชน
8. นางปทุมมา วิลัยเลิศ              กรรมการชุมชน
9. นางสาวศิริวรรณ จันทร์เรือง   กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนอุทัยทิศ 2

1.  นางวรรณี ศรีสารคาม            ประธานชุมชน
2.  นายสมนึก ชาญเชี่ยว            รองประธานชุมชน
3.  นางปาลิดา หารพันธุ์              เหรัญญิกชุมชน
4.  นางศรีไพ ศรีสารคาม            เลขานุการชุมชน
5.  นางรัตนา เค้ายา                    กรรมการชุมชน
6.  นางสงบ วุฒิพันธุ์                   กรรมการชุมชน
7.  นางสาวจิรพร อนุฤทธิ์            กรรมการชุมชน
8. นางศรีประไพ ภูกะลาด           กรรมการชุมชน
9. นางพูลศรี รัตนวงษา               กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนอุทัยทิศ 3

1.  นางสาวอัมพร โคตรหานาม       ประธานชุมชน
2.  นางนิศานาถ คำหงษา                รองประธานชุมชน
3.  นางกัลยาลักษณ์ ถาโคตร          เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสาวสุภาวดี รัตนวงษา           เลขานุการชุมชน
5.  นางสุรนีย์ อนุสัตย์                      กรรมการชุมชน
6.  นางสีดา อ่อนหอม                      กรรมการชุมชน
7.  นางจิราพร สุวรรณเลิศ              กรรมการชุมชน
8. นางนงนุช โสภารัตน์                   กรรมการชุมชน
9. นายเจริญ วิริยะ                          กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนอุทัยทิศ 4

1.  นางสาวเปรมกมล ทรัพย์มามูล          ประธานชุมชน
2.  นางสาวอุบลรัตน์ ศุภรัตนวงศ์            รองประธานชุมชน
3.  นางสาวนภาพร แสนฤาชา                 เหรัญญิกชุมชน
4.  นางบุญล้อม ไชยประดิษฐ์                  เลขานุการชุมชน
5.  นางเพลินจิต วงค์เจริญ                      กรรมการชุมชน
6.  นางทองใบ เหล่ากอดี                        กรรมการชุมชน
7.  นางดวงจันทร์ มิสตัสสา                     กรรมการชุมชน
8. นางสาวกรกมล ไชยสิทธิ์                    กรรมการชุมชน
9. นางสาวกนกวดี ไชโยชน์                    กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนส่องเหนือ

1.  นางสาวนิดา ไชยอาษา            ประธานชุมชน
2.  นางศศิประภา อะยางรัมย์        รองประธานชุมชน
3.  ายคำบอง ถิ่นหนองคาย           เหรัญญิกชุมชน
4.  นางแก้วพยงค์ เรืองเทพ          เลขานุการชุมชน
5.  นางสมจิต อ่อนสีพัน                 กรรมการชุมชน
6.  นางสมร ไชยแสน                    กรรมการชุมชน
7.  นางสาวกาหลง โพธิ์ขวัญ         กรรมการชุมชน
8. นางบุญเรือง สนองเดช             กรรมการชุมชน
9. นายวิชิต อุดมศักดิ์                    กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนส่องใต้

1.  นายคำพอง ไชยงาม              ประธานชุมชน
2.  นางแตงอ่อน จุมพลน้อย        รองประธานชุมชน
3.  นางสมร พลแดง                    เหรัญญิกชุมชน
4.  นายวีระชัย คำสีแก้ว              เลขานุการชุมชน
5.  นายวินัย หาดทะเล                 กรรมการชุมชน
6.  นายสมศักดิ์ อุปรีศรี                กรรมการชุมชน
7.  นางแดง แสนอามาตย์            กรรมการชุมชน
8.  นางลักษิกา พลขันธ์               กรรมการชุมชน
9. นางสาวกิตติยา จันทบาล        กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนบ้านแมด

1.  นายฤทธิรงค์ ศรีลำใย                ประธานชุมชน
2.  นางพุธ บุญหล้า                         รองประธานชุมชน
3.  นางปุณญณุช แสนจันทร์แดง    เหรัญญิกชุมชน
4.  นางสาวรัศมี วุฒิพันธุ์                 เลขานุการชุมชน
5.  นายณรงค์ ฉายาภักดี                กรรมการชุมชน
6.  นางภาณี ไชยสิงห์                     กรรมการชุมชน
7.  นางสุพนิต ทรัพย์มามูล              กรรมการชุมชน
8. นางบุดดา แสนพินิจ                    กรรมการชุมชน