หัวหน้าส่วนราชการ

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 201 E-mail : saiyan2510@gmail.com

นายสมศรี แสนทวีสุข

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 085-1927963 /043-725573-8 ต่อ 147

นายอภิรักษ์ สิทธิขวา

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0945417582 /043-725573-8 ต่อ 214 E-mail :Aphirak7582@gmail.com

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายชนาธิป อมรพันธุ์

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง
โทรศัพท์ : 094-3282654

นางนัฏฐิยา โยมไธสง

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 081-5742619 /043-725573-8 ต่อ 300

นายสวัสดิ์ ชะนะพิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 144 E-mail :sawad08@gmail.com

นางเพ็ญนี สุคำภา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 101 E-mail :pennee7838@gmail.com

นายกานต์ ติตะสี

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-1455969 /043-725573-8 ต่อ 111

ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 154 E-mail :panadornbualuang@gmail.com

นางสาวธัณย์นิชา ศรีพงษ์เพลิด

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์. 082-2324547 /043-725573-8 ต่อ 204

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนายุทธ เพ็งบุญ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 098-6059131 /043-725573-8 ต่อ 311

นายนำโชค ใจทาน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 160 E-mail :num_1534@homail.com