ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นางสมปอง มาตย์แท่น

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

นางสาวจิรัญญา เสนาฤทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

นายกฤชณรงค์ ด้วงลา

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

นายประกอบ นิละปะกะ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

นายวีระศักดิ์ ดอนละคร

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

นายพิชัย อันปัญญา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

นางณัฏฐาดารุณี ศรีเคน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด