ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นางสมปอง มาตย์แท่น

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

นางสาวจิรัญญา เสนาฤทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

นายกฤชณรงค์ ด้วงลา

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

นายประกอบ นิละปะกะ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

นายวีระศักดิ์ ดอนละคร

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

นายวีระชัย โสภา

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

นางณัฏฐาดารุณี ศรีเคน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด