คณะผู้บริหาร

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-725573-8 ต่อ 201
มือถือ 095-6048163

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ที่ปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ที่ปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

ที่ปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม