ข่าวประชาสัมพันธ์

17 พฤษภาคม 2021 สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
13 พฤษภาคม 2021 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
9 พฤษภาคม 2021 แนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
27 เมษายน 2021 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
16 เมษายน 2021 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
16 เมษายน 2021 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
8 เมษายน 2021 ประกาศขอความร่วมมือในการเข้าทำการตอบแบบวัดความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 มีนาคม 2021 เลือกตั้งเทศบาล
5 มีนาคม 2021 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
12 กุมภาพันธ์ 2021 เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

หมวดหมู่