ข่าวประชาสัมพันธ์

29 กรกฎาคม 2021 ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
15 กรกฎาคม 2021 แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
14 กรกฎาคม 2021 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
30 มิถุนายน 2021 พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564
17 พฤษภาคม 2021 สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
13 พฤษภาคม 2021 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
9 พฤษภาคม 2021 แนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
27 เมษายน 2021 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
16 เมษายน 2021 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)
16 เมษายน 2021 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่)

หมวดหมู่