ข่าวประกาศ/คำสั่ง

27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้รักษาราชการแทน
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผละผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบภายในสำนักช่าง
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง มอบหมายแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองคลัง
27 กรกฎาคม 2021 คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่การงานกองการเจ้าหน้าที่
27 กรกฎาคม 2021 มอบหมายงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่