กองการเจ้าหน้าที่

นายนำโชค ใจทาน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางถนอมจิต ชนะบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางเมตตา แพงจันทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

นายชยกร เนาวรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

นางสาวไพรจิตร รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเชิงชาญ เพียรพานิช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางจีราวรรณ โพธิสาร

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางพิไลวรรณ เลิศวิจิตรวัฒนา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางสาวศิริพร นาทันริ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววิภาพร ทัศคร

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป