กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 

                 –  เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2567

                 –  เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2567

ระเบียบ

 

          – ระเบียบสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2565

          – แนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น