กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 

ระเบียบ

 

          – ระเบียบสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2565

          – แนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น