ประกาศ เรื่อง การประมูล-เช่าสถานที่จอดรถแท็กซี่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม

การประมูล-เช่าสถานที่จอดรถแท็กซี่บริเวณ.pdf