เอกสารประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลด

การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

1. รายงานการประชุมสภาฯ 4 -1-58

2. รายงานการประชุมสภาฯ 1-1-59

3. รายงานการประชุมสภาฯ 1-2-59

4. รายงานการประชุมสภาฯ 2-1-59

5. รายงานการประชุมสภาฯ 3-1-59

6. รายงานการประชุมสภาฯ 3-2-59

7. รายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ 1-1-59

8. รายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ 1- 2-59

9. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

10. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

11. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ที่มีมติรับรองแล้ว)

12. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ที่มีมติรับรองแล้ว)

13. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

14. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ที่มีมติรับรองแล้ว

15. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่มีมติรัรองแล้ว

16. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่สภามีมติรับรองแล้ว

17. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่สภามีมติรับรองแล้ว

18. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่มีมติรับรองแล้ว

19. รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่มีมติรับรองแล้ว

20. รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่มีมติรับรองแล้ว

21. รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่มีมติรับรองแล้ว

22.รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่มีมติรับรองแล้ว

23. รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่มีมติรับรองแล้ว

24. รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่มีมติรับรองแล้ว

25. รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ที่มีมติรับรองแล้ว

26. รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่มีการรับรองแล้ว

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564

- คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

       - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

       - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - คำอธิบายประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล

         - การอบรมพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2561

         - แผนการจัดการองค์ความรู้

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตของเทศบาล ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.2562 - มี.ค.2563)

- รายงานติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาล ไปสู่การปฏิบัติในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เม.ย.2562 - ก.ย.2562)