สร้อยดอกหมาก อำเภอกุดรัง

ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากเป็นลายผ้าโบราณลายดั้งเดิมของท้องถิ่นอีกสาน และเป็น “ลายเอกลักษณ์ ประจำจังหวัดมหาสารคาม” ปัจจุบันมีแหล่งผลิตที่สำคัญที่อำเภอกุดรัง